Bách khoa Toàn thư Việt Nam


Bách khoa Toàn thư Việt Nam

Từ
điển bách khoa và Bách khoa toàn thư là loại sách giới thiệu tri thức
của các ngành văn hoá, khoa học, kĩ thuật dựa vào các công trình đã được
nghiên cứu, tổng kết, đánh giá. Từ điển bách khoa và Bách khoa toàn thư
phản ánh trình độ phát triển văn hoá, khoa học của dân tộc và thế giới 
trong từng thời kì lịch sử; là loại sách có tác dụng nâng cao trình độ
văn hoá, khoa học, kĩ thuật cho mọi người; sách để tra cứu, học tập,
giảng dạy. Các nước văn minh trên thế giới đều đã có những bộ từ điển
bách khoa và bách khoa thư.

Địa chỉ truy cập: http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn

Facebook zalo

Các tin đã đưa