Thư mục chuyên đề Kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.1945: 'Cách mạng Tháng Tám bản hùng ca của dân tộc Việt Nam'.

Thư mục chuyên đề Kỷ niệm 66 năm
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.1945:

'Cách mạng Tháng Tám bản
hùng ca của dân tộc Việt Nam'.LỜI NÓI ĐẦU


Thắng
lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân
tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi. Cách mạng Tháng Tám thành công,
Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam châu Á được thành lập, mở ra kỷ
nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
trên đất nước ta. Từ đây, nhân dân ta thoát khỏi xích xiềng nô lệ của
thực dân, phong kiến, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh
của mình.

Thắng
lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu
nước và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của
Đảng. Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn mà Đảng ta đã
vạch ra từ ngày đầu thành lập, đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác -
Lênin vào hoàn cảnh cụ thể  của
Việt Nam, nhạy bén nắm bắt thời cơ, lãnh đạo nhân dân cả nước nhất tề
đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng Tháng Tám là biểu
tượng tuyệt vời của sức mạnh, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ
Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Thư viện KHTHTP Hải Phòng biên soạn Thư mục chuyên đề: 'Cách mạng Tháng Tám bản hùng ca của dân tộc Việt Nam'.

Bố cục Thư mục chia 4 phần:

Phần 1: Cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ của nhân dân Việt Nam

Phần 2:Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.1945

Phần 3: Những anh hùng tiêu biểu trong kháng chiến chống thực dân Pháp

Phần 4:Cách mạng Tháng Tám qua góc nhìn của báo chí

Trong
từng phần, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái. Vì điều kiện thời
gian và nguồn tài liệu còn hạn hẹp, nên việc biên soạn thư mục chắc chắn
không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn
đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.


THƯ VIỆN KHTH HẢI PHÒNG                                                                                                                                    Phòng Thông tin Tin học

Facebook zalo

Các tin đã đưa