Ba anh em họ Nguyễn

Vào thời nhà Trần, tại trang Do Nha (ngày nay là thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Hải) có ba anh em họ Nguyễn sống với nhau rất hòa thuận, ăn ở với bà con xóm làng rất nghĩa tình. Người anh cả tên là Nguyễn Đống, người anh thứ tên là Nguyễn Cây và người em út tên là Nguyễn Bến. Lúc còn ít tuổi, ba anh em đều có tư chất thông minh. Khi đến tuổi trưởng thành, cả ba anh em đều học giỏi, văn võ đều hơn người.


Dưới triều Trần Thái Tông, Nguyễn Đống đã từng làm quan  trong triều và được nhà vua cho giữ chức đô đốc.


Khi giặc Nguyên xâm lược nước ta lần thứ ba (1288), Nguyễn Đống được vua Trần Nhân Tông cử làm tướng tiên phong, giúp Trần Hưng Đạo đốc xuất một bộ phận quân đội đi đánh giặc.


Trong thời gian người anh cả làm quan trong triều đình thì ở quê nhà Nguyễn Cây, Nguyễn Bến chăm chỉ làm ăn và hết lòng giúp đỡ bà con xóm làng. Tin giặc Nguyên lại tới xâm lược nước ta lần nữa đã thổi bùng lên ngọn lửa căm thù giặc trong lòng hai anh em người nông dân yêu nước này. Cả hai anh em Nguyễn Cây, Nguyễn Bến đều một lòng hăng hái lên đường đánh giặc, cứu nước. Nguyễn Cây, Nguyễn Bền đều một lòng hăng hái lên dường giết giặc, cứu nước. Nguyễn Cây, Nguyễn Bến được điều vào đội quân do người anh cả là Nguyễn Đống chỉ huy. Cả ba anh em họ Nguyễn đã anh dũng chiến đấu, góp phần đánh tan giặc Nguyên trong trận phục kích Bạch Đằng năm 1288.


            Khi anh em họ Nguyễn mất, vua Trần Nhân Tông cho được thờ cúng theo lễ thái lao và ban tiền ở quỹ công để dựng đền thờ. Nhà vua lại ban cho tên hiệu đẹp.


            Nguyễn Đống là Hoàng triều Đô đốc, văn võ hùng lược, dực vận phù đô, họ quốc ninh dân, linh ứng bảo an Quảng Độ Đống Cúc đại vương.


            Nguyễn Cây là Đồng tâm địch khái, Quảng tế hồng an Cây Ngấn đại vương.


            Nguyễn Bến là Hiệp lực tiêm cừu Bến Bãi Tây chùa đại vương.


Các triều đại nối tiếp về sau đều có sắc phong cho ba anh em họ Nguyễn ở Do Nha.


            Nhân dân địa phương kính yêu và suy tôn ba anh em họ Nguyễn là thành hoàng; lập đền thờ để tưởng nhớ công lao.


Theo thần phả thôn Do Nha

Facebook zalo

Các tin đã đưa