Nguyễn Cư - Nguyễn Thiện

Nguyễn Cư và Nguyễn Thiện là hai anh em sinh đôi trong một gia đình nghèo ở Niêm Sơn, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên ngày nay. Cả hai anh em vừa chăm chỉ học hành, vừa tinh thông võ nghệ nên trong làng ai cũng mến phục.


Đầu thế kỷ thứ VII, sau khi thống nhất Trung Quốc, nhà Tùy lại âm mưu xâm lược nước ta. Năm 602, vua Tùy đòi Hậu Lý Nam đế sang chầu, nhưng vùa ta không nghe và tổ chức lực lượng chống ngoại xâm.


Trong thời gian trị vì của Hậu Lý Nam đế, hai anh em Nguyễn Cư, Nguyễn Thiện đã leenkinh ứng tuyển và được nhà vua trọng dụng.


Năm 603, mười vạn quân Tùy ồ ạt tiến vào xâm lược nước Vạn Xuân, Hậu Lý Nam đế cử tướng, đem quân đóng giữ các nơi hiểm yếu. Anh em Nguyễn Cư, Nguyễn Thiện được giữ chức tả, hữu chinh khấu đại tướng quân, đốc xuất binh lính chống giặc.


Mặc dù quân ta ra sức đánh giặc, nhưng lực lượng của Hậu Lý Nam đế không cản được địch. Lý Phật Tử bị bắt và giải về Trung Quốc. Đất nước ta lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến nhà Tùy.


Sau chiến tranh, anh em Nguyễn Cư và Nguyễn Thiện trở về quê hương, rồi mất tại đó.


Sau này nhân dân quê hương lập miếu thờ để tưởng nhờ công ơn của hai anh em.


(Theo: thần phả Niêm Sơn, Kỳ Sơn; Khảo sát điền dã)

Facebook zalo

Các tin đã đưa