Sách mới

  • Thư mục thông báo sách mới - Tháng 8/2010

    TỔNG LOẠI   1. Danh ngôn Hồ Chí Minh / Chí Thắng, Kim Dung tuyển chọn. - In lần 2. - H. : Thanh niên, 2009. - 175tr. ; 19cm Tóm tắt: Tuyển chọn hơn 500 lời dạy của Bác Hồ rút ra từ những bài nói và viết của Người về các vấn đề: vai trò của con người, ý nghĩa việc xây dựng con người, đoàn kết, lòng yêu nước, lối sống... Ký hiệu môn loại: 089/D107NG...
  • Thư mục thông báo sách mới - Tháng 9/2010

    TỔNG LOẠI   1. HỒ CHÍ MINH. 120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2010. - 402tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh) Tóm tắt: 120 bài báo của chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề: cách mạng, giáo dục, đạo đức... Ký hiệu môn loại: 070.92/M458TR...
  • Thư mục thông báo sách mới - Tháng 10/2010

    TỔNG LOẠI   1. FORRESTER, DUANE. Blog con gà đẻ trứng vàng = How to make money with your blog : Sách hướng dẫn phương pháp thiết kế, tối ưu và kiếm lợi nhuận với Blog / Duane Forrester, Gavin Powell ; Vũ Kim Dung (Cty Kiến Văn) dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2009. - 217tr. ; 23cm Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp thiết kế, tối ưu và kiếm...